English  |  فارسی
امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
دوره های آموزشی تخصصی HSE

دوره های آموزشی تخصصی HSE

ردیف دوره های آموزشی تخصصی HSE مدت/ساعت کد دوره
1 به روز آوری ممیزان داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO14001:2004 16 001-03
2 سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 24 002-03
3 کارگاه تدوین خط مشی و روش اجرایی 16 003-03
4 کارگاه نحوه اجرائی نمودن استاندارد های اعتبار بخشی در بیمارستانها 8 004-03
5 ابزارهای مدیریت موثرآموزش ( استاندارد آموزش ضمن خدمت) براساس ISO 10015 16 005-03
6 الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14000 16 006-03
7 الزامات سیستم مدیریت یک پارچه IMS 8 007-03
8 اندازه گیری رضایت بیماران 16 008-03
9 آشنایی با تحلیل دادهها 16 009-03
10 آشنائی با روش Focus PDCA 16 010-03
11 بکارگیری کارت امتیاز متوازن در سازمان Balanced Score Card 16 011-03
12 تجزیه و تحلیل خطاهای بالقوه و اثرات ناشی از آن (FMEA) 16 012-03
13 تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت زیست محیطی مبتنی بر استاندارد ISO14001 8 013-03
14 تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 16 014-03
15 تشریح الزامات و مستندسازی سیستم یک پارچه مدیریت کیفیت زیست محیطی،ایمنی وبهداشت حرفهای IMS 15 015-03
16 دوره آشنایی با استانداردهای اعتباربخشی 8 016-03
17 دورههای آشنائی با الزامات سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت حرفهای OHSAS 18001 8 017-03
18 رویکرد فرآیندی و اندازه گیری اثربخشی و کارایی فرآیندها 16 018-03
19 سرممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 24 019-03
20 سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 :2008 24 020-03
21 سرممیزی سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 24 021-03
22 سیستم پایش و اندازه گیری رضایت مشتری داخلی و خارجی 8 022-03
23 کارگاه ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2008 24 023-03
24 مدیریت ارتباط بامشتری (CRM) 8 024-03
25 مدیریت سیستم های اندازه گیری 8 025-03
26 مدیریت شکایات CMS 8 026-03
27 مدیریت شکایت مشتریان ISO 10002)ISO 10018) 16 027-03
28 مدیریت فرآیند 16 028-03
29 مستند سازی استاندارد اعتبار بخشی 16 029-03
30 ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد OHSAS 18001 16 030-03
31 ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی استاندارد ISO 14001 16 031-03
32 ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 :2008 16 032-03
33 ممیزی داخلی سیستم یکپارچه IMS 24 033-03
34 تحلیل آمارهای بیمارستانی 8 034-03
35 تهیه و پایش برنامه بهبود کیفیت در بیمارستان 8 035-03
36 تدوین و پایش فرآیندهای بیمارستانی 8 036-03
37 تدوین و پایش شاخصهای ارزیابی عملکرد 8 037-03
38 ایمنی بیمار 12 038-03
39 نظام آراستگی محیط کار 5S 16 039-03
40 مدیریت ریسک و خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار 16 040-03
41 تحلیل ریشه ای خطا RCA 8 041-03
42 HSE پیمانکاران 8 042-03
43 ارزیابی جنبه هاي زیست محیطی 16 043-03
44 ارزیابی ریسک هاي بهداشتی 8 044-03
45 ارزیابی و مدیریت ریسک 8 045-03
46 ارگونومی در محیط های اداری 8 046-03
47 اصول تدوین طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE- Plan) 8 047-03
48 اصول تدوین طرح پیشنهادي براي پروژه هاي HSE 8 048-03
49 اصول تدوین نظامنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست 16 049-03
50 اصول حفاظت فیزیکی و امور انتظامات(نگهبانی) 16 050-03
51 اصول کار با پیمانکاران 8 051-03
52 اصول کار با تکنیک هاي بررسی حوادث 8 052-03
53 اصول مدیریت سیستم هاي ایمنی 8 053-03
54 اصول ممیزي سیستم هاي مدیریت بر مبناي استاندارد 8 054-03
55 اصول و روشهای عملیاتی اطفاء حریق 8 055-03
56 اصول و مبانی پاسداری و حفاظت فیزیکی 8 056-03
57 اهمیت و جایگاه HSE-MS درمدیریتشهري 16 057-03
58 ایمنی در انبارها 8 058-03
59 ایمنی در داربست بندي 8 059-03
60 ایمنی در محیط کار بر اساس استانداردهاي OSHA 16 060-03
61 ایمنی کار با پرتوها و تشعشعات زیان آور 16 061-03
62 ایمنی کار با رایانه 8 062-03
63 ایمنی کار در ارتفاع(آشنایی با روشهای ایمن کار در ارتفاع، صعود و فرودهای تخصصی، امداد و نجات) 8 063-03
64 ایمنی کار در فضاهاي بسته 8 064-03
65 ایمنی و سلامت شغلی 8 065-03
66 ایمنی و سلامت شغلی جهت بیماربران و کمک بهیاران 8 066-03
67 ایمنی و سلامت شغلی جهت پرسنل خدمات 8 067-03
68 ایمنی و سلامت شغلی جهت پرسنل شاغل در انبار ها 8 068-03
69 ایمنی و سلامت شغلی جهت منشی های پزشکی 8 069-03
70 ایمنی و سلامت شغلی در اتاق عمل 8 070-03
71 ایمنی و سلامت شغلی در آزمایشگاه 8 071-03
72 ایمنی و سلامت شغلی در داروخانه 8 072-03
73 ایمنی و سلامت شغلی در رادیولوژی 8 073-03
74 ایمنی و مدیریت گازهاي خطرناك در محیط کار 8 074-03
75 آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE – MS(ویژه کارشناسان HSE با تحصیلات غیرمرتبط) 16 075-03
76 آشنائی با روش ارزیابی ریسک بهداشتی(HRA) 8 076-03
77 بازرسی و ایمنی در صنعت پله برقی 8 077-03
78 بررسی علل حریق (مقدماتی) 8 078-03
79 بررسی علل حریق (پیشرفته) 8 079-03
80 بیماریهای ناشی از کار 8 080-03
81 پیشگیری از حریق 8 081-03
82 تجزیه و تحلیل علت ریشه ای خطا RCA 8 082-03
83 تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن FMEA 8 083-03
84 تحلیل هزینه –سود واصول هزینه یابی درHSE) Cost – Benefit Analysis ) 8 084-03
85 رعایت HSE در عملیات حفر تونل 8 085-03
86 رعایت HSE در محیط اداري(HSE- Office) 8 086-03
87 رعایت اصول ایمنی وحفاظتی در محیط کار 24 087-03
88 شناسایی خطرات به روش HAZID 8 088-03
89 شناسایی خطرات در صنایع نفت و گاز بر اساس استاندارد ISO17776 24 089-03
90 عوامل زیان آور محیط کار 8 090-03
91 فرهنگ HSE 8 091-03
92 قوانین و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در محیط کار 8 092-03
93 کنترل عفونت در محیطهای بیمارستانی 16 093-03
94 گزارش نویسی حریق و حوادث 8 094-03
95 مبانی محیط زیست در سازمان 8 095-03
96 مدیریت استراتژیک در سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE-MS) 16 096-03
97 مدیریت ایمنی فرآیند(PSM) 8 097-03
98 مدیریت بحران 8 098-03
99 مدیریت تغییر در HSE-MS 8 099-03
100 مدیریت خطر 8 100-03
101 مدیریت ریسک و خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار 8 101-03
102 مطالعه فرآیندیHAZOP 16 102-03
103 معرفی تکنیک هاي آنالیز ایمنی 16 103-03
104 ممیزي سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست(HSE-MS) 24 104-03
105 وسایل حفاظت فردی PPE 8 105-03
106 سیستم مدیریت انرژی 8 106-03
107 ارزیابی عوامل شیمیائی و زیان آورمحیط کار 8 107-03
108 ارزیابی عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار 8 108-03
109 ارزیابی و کنترل ریسک 8 109-03
110 ارگونومی (مهندسی فاکتورهای انسانی ) 8 110-03

تعداد دوره ها:110
قيمت: -----ريال
تاريخ انتشار: 5/8/94
تلفن: 66384606، 66384628، 66363255 (021)
 

آمار کل بازدید کننده ها : 2161400
بازدید کننده های امروز : 101
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی سایت